SỮA RỬA MẶT CÂN BẰNG PH, DƯỠNG TRẮNG MỜ NÁM LIKESHI CLEANSING FOAM 120G

160.000

🌬𝑲𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒐̣̂ 𝑷𝑯 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒂 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒐̂̉𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒌𝒉𝒐̂, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕. 𝑪𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒅𝒂 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ đ𝒐̣̂ 𝒂̂̉𝒎 𝒍𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈

🌬𝑳𝒂̀𝒎 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒅𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒔𝒂̂𝒖 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈, 𝒕𝒂̂̉𝒚 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒅𝒖̀ 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒃𝒖̣𝒊 𝒃𝒂̂̉𝒏 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒃𝒂́𝒎 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒃𝒆̂̀ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒅𝒂.

🌬𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒂, 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒅𝒂 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈

🌬𝑵𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒕𝒉𝒂̂𝒎 𝒏𝒂́𝒎, 𝒃𝒐̂̉ 𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒅𝒂 𝒎𝒊̣𝒏 𝒎𝒂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒏𝒈.